Menu nl

AKKERMANS & DE MEULENAER
verzekeringen - leningen - beleggingen

Klantenfiche

(voorbeeld getekende klantenfiche)

 

KLANTENFICHE.

Gegevens van de klant welke wij verwerken en opslaan in ons klantenbestand.

Naam:
Voornaam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mail:
Rijksregisternummer:
Ondernemingsnummer:
U kent ons kantoor via:

Ons kantoor is genoodzaakt voor uw contracten (verzekeringsproducten, kredietenproducten) persoonsgegevens te verwerken. Door de ondertekening van dit document geeft u ons kantoor de toestemming om deze gegevens te verwerken met het oog op het onderschrijven en het beheer van de contracten die u wenst via de bemiddeling van ons kantoor, en waartoe zij zullen overgemaakt worden aan de betrokken verzekeringsmaatschappij(en)/kredietinstelling(en). De gegevens kunnen door ons kantoor tevens verwerkt worden voor commerciële doeleinden. Wilt u echter geen commerciële informatie van ons kantoor ontvangen, kruis dan het vakje aan:

Het kan gebeuren dat door ons kantoor medische en/of gevoelige gegevens van u moeten worden verwerkt. Door de ondertekening van dit document geeft u ons kantoor tevens uw uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken met het oog op het goede beheer van uw contracten. In het kader van schaderegeling, geeft u ons de volmacht tot inzage van gerechtelijke documenten om deze te consulteren en te ontvangen voor het beheer van uw dossier. De gegevens zullen door ons kantoor enkel gebruikt worden voor de onderschrijving en het beheer van de contracten, en zullen niet langer dan noodzakelijk behouden worden. Conform de wet van 8 december 1992 heeft u het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hiertoe richt u een schrijven naar ons of via mail naar kantoor.gert@telenet.be met het verzoek om uw persoonsgegevens in te kijken. Wij zullen u dan een overzicht geven van uw persoonsgegevens welke wij bijhouden en gebruiken in het kader van onze verzekerings- en kredietbemiddeling. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Communicatie via ons kantoor
Onze communicatie met u voeren wij in het Nederlands. Ons kantoor communiceert zo veel als mogelijk met u via elektronische weg, hiertoe zal in beginsel het e-mailadres worden gebruikt dat u ons alhier opgeeft. Voor bepaalde algemene informatieverstrekking aan onze klanten en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen kan ook onze hierboven vermelde website worden gebruikt. Met de ondertekening van dit document stemt u in met deze wijze van communicatie en juistheid van het hierboven vermelde e-mailadres.
Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan er één aan de klant wordt overhandigd.
Opgemaakt te ………………………, op………………………
Handtekening van de klant voor akkoord:
De ondertekening van dit document houdt de kennisname in van de hierna vermelde voorwaarden. (z.o.z.):

Onze dienstverlening
Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling en kredietbemiddeling (als makelaar in consumentenkrediet en in hypothecair krediet) aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekerings- en kredietovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekerings- en kredietovereenkomsten of het sluiten van verzekerings- en kredietovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Voor onze diensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. In voorkomend geval zal dit deel uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst. Het werkelijke bedrag aan commissieloon welke wij ontvangen als makelaar in consumentenkrediet en hypothecair krediet zal in een latere fase in het ESIS of SECCI document worden bekendgemaakt. Raadpleeg onze website voor meer informatie.

Gedragsregels
Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels”, zoals bepaald in de wet van 30 juli 2013 tot verstrekking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. Meer informatie over de wijze waarop ons kantoor deze gedragsregels invulling geeft (waaronder een belangenconflictenbeleid), is terug te vinden op onze website.

Informatieverstrekking via de website van ons kantoor
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, gebruikt ons kantoor in een aantal gevallen haar website voor bepaalde algemene informatieverstrekking aan haar klanten. Ons kantoor gaat ervan uit dat informatieverstrekking in deze vorm past in de context waarin wij met onze klanten zaken doen of gaan doen, als bewezen is dat u als klant regelmatig toegang heeft tot het internet. Het feit dat u als klant een e-mailadres opgeeft om met ons kantoor zaken te doen, geldt volgens de wet als bewijs dat u als klant regelmatig toegang heeft tot het internet.

Privacyclausule
Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Heel wat gegevens moeten wij ook verwerken tengevolge van wettelijke bepalingen. Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties of toezichthouders wettelijk het recht
hebben bij ons deze gegevens op te vragen. Mogelijk worden uw gegevens ook verwerkt om u nieuwe producten of diensten aan te bieden. Dit laatste gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op kantoor.gert@telenet.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij kan het zijn dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij zeker zijn dat we de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot een van de zaakvoerders of via kantoor.gert@telenet.be of stefaan.akkermans@telenet.be . Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be –
Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op onze website: akkermans-demeulenaer.be

Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u als klant ons kantoor juiste en volledige informatie aanlevert bij aanvang en tijdens de looptijd van onze dienstverlening. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan ons kantoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. In kader van onze dienstverlening zal ons kantoor u diverse documenten toezenden of aanreiken. Documenten die u steeds aandachtig moet doornemen en waarvoor u ons kantoor moet contacteren voor eventuele opmerkingen en/of toelichtingen. In ieder geval vraagt ons kantoor u om alle documenten steeds zelf te controleren en vast te stellen of deze opgesteld zijn in overeenstemming met uw verlangens en behoeften.

Klachtenbehandeling
Ons kantoor doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen. Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, kan u steeds terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax.02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as.
Voor klachten in verband met onze activiteit als makelaar in consumentenkrediet en hypothecair krediet, kan u contact opnemen met Ombudsfin via het online klachtenformulier: http:/www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/
of per brief of e-mail: Ombudsfin North Gate II, Koning Albert II-laan 8 1000 Brussel e-mail: ombudsman@ombudsfin.be.

Confidentialiteit
Iedere partij, dit wil zeggen zowel ons kantoor als uzelf als klant, zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt in kader van onderhavige relatie, meedelen aan derde partijen behoudens wettelijke uitzondering of behoudens de voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie.